De Stichting

Doelstelling

De Stichting Gezond door het Leven (SGDL) helpt mensen die graag hun levensstijl en gezondheid willen verbeteren en dit niet alleen voor elkaar krijgen. Gezond door het leven gaan steunt op drie pijlers: bewegen – ontspannen – goede voeding. Het is de kunst om deze pijlers in evenwicht te krijgen en te houden. Dat is dikwijls lastig. Vooral als mensen in de directe omgeving andere opvattingen hebben over het juiste evenwicht en men onvoldoende weerstand kan bieden aan die personen. Maar ook stress kan van invloed zijn.
Stress wordt dikwijls veroorzaakt door onvoldoende afstand nemen en onvoldoende prioriteren van keuzes of door externe factoren.
Heldere communicatie, wederzijds respect en empathie zijn noodzakelijk om dan een nieuwe balans te vinden, waarbij het element stress tot een minimum wordt beperkt of zelf geheel wordt weggenomen. In dit licht kan worden gedacht aan relationele problemen in huislijke kring. Een affectieve relatie, die door omstandigheden onder druk komt te staan en uiteindelijk eindigt. Kinderen uit zo'n relatie kunnen hier de dupe van worden. Het vereist slim en kundig laveren om als ouders de kinderen een veilige en warme plek te blijven bieden. Dit ondanks de meningsverschillen die ouders met elkaar hebben en vaak ondanks de bemoeizucht van de directe omgeving. Het kan juist averechts werken.

De SGDL biedt ondersteuning door onder meer het aanbieden van voorlichting, training en coaching. Daarvoor inschakelt de SGDL professionals in en faciliteert zij hen.
De SGDL vindt dat voorlichting en training op het gebied van de drie pijlers (bewegen, ontspannen, goede voeding), communicatie en opvoeding in het reguliere onderwijs een prominentere plaats verdient, in het kader van Gezond door het leven. Het voorkomt veel ergernis in relaties. Zolang dit nog niet is gerealiseerd is er een rol weggelegd voor organisaties zoals de SGDL.

Ons aanbod

De Stichting ontplooit activiteiten op de volgende sporen:

Comité van Aanbeveling

Om het belang van onze doelstelling en ons werk te onderstrepen hebben wij een Comité van Aanbeveling. In het Comité hebben plaats: mevrouw drs. Justine van Lawick (Lorentzhuis Haarlem), mevrouw mr. A.C. Enkelaar (seniorrechter te Amsterdam), de heer dr. Ed Spruijt (Universiteit Utrecht), mevrouw Marsha Pinedo (Villa Pinedo), de heer drs. Jan-Dirk Sprokkereef (Jeugdzorg Nederland) en de heer prof. dr. Jan de Moor (Radboud Universiteit).

Raad van Advies

De Stichting heeft een Raad van Advies. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van professionals en betrokken organisaties. De raad komt een aantal malen per jaar bijeen om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen en het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

In de Raad van Advies hebben zitting mevrouw drs. Y. de Best (mediator, curator en publicist), mevrouw Marjon Kuiper (autisme-kundige), de heer Gerard Dijkstra (vertrouwenspersoon) en de heer Erik de Waal (Herverbinden).

Wij hebben de ANBI-status (nummer 88871)

Naam

Stichting Gezond door het Leven

RSIN-nummer

8184.18.163

Contactgegevens

Stichting Gezond door het Leven
Wassenaarweg 40 – 6843 NW Arnhem
Postbus 30339 – 6803 AH Arnhem
Telefoon: 026 20 22 008
Info@sgdl.nl

Bestuurssamenstelling

N.K.J Wiggers – voorzitter
A.J.J. Turton-Wiggers – penningmeester
M.H. van Dorp – secretaris

Beleidsplan

Beleidsplan 2015-2016, vastgesteld op 17 juni 2015.
Op de website gepubliceerd.

Beloningsbeleid

Bestuurders genieten geen beloning voor de uitoefening van hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten (tekst conform artikel 5, lid 5 van de Statuten).

Doelstelling

De stichting wil iedereen helpen als het gaat om het verbeteren van hun levensstijl en gezondheid. Zie omschrijving artikel 2 van de Statuten.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Zie Beleidsplan 2015-2016, d.d. 17 juni 2015

Financiële verantwoording

Resultatenrekening en Balans 2013-2014
Financiële prognose 2015-2016-2017